Regulamin

PREAMBUŁA

Jako, osoba specjalizująca się w branży motoryzacyjnej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo- Usługowa Auto Części Balicki Dawid Balicki z siedzibą w Trzciannie, Trzciana 177, 32-733 Trzciana, NIP 8681792933, REGON 121136059. Ustanawiam, niniejszy regulamin w ramach prowadzonego sklepu internetowego pod adresem internetowym www.balickiczesci.pl . Jednocześnie, oświadczam, iż z dniem oficjalnej publikacji na stronie internetowej sklepu, regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze dokumenty obiegowe związane ze sklepem, z racji obowiązujących przepisów prawa gospodarczego, umowy sprzedaży zawarte przed dniem publikacji tego regulaminu, rozpatrywane i obsługiwane będą według zasad wcześniejszych dokumentów istniejących w ramach sklepu w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Struktura Zawartości:

I. Nomenklatura zastosowana w Regulaminie

II. Pierwotne warunki świadczonych usług

III. Kreowanie konta Klienta Z - metodyka działania

IV. Produkt- cześci nowe

V. Produkt- części używane

VI. Produkt- opony nowe

VII. Produkt- opony używane

VIII. Produkt- zakresy nieobjęte regulaminem.

IX. Konkretyzacja koszyka zakupowego - Klient Z oraz Klient N

X. Metody dostawy

XI. Metody płatności

XII. Umowa zakupowo-sprzedażowa- metodyka, tryb

XIII. Obligatio kupieckie

XIV. Reces klienta

XV. Rękojmia i reklamacja

XVI. Gwarancja

XVII. Gwarancja producenta

XVIII. Polityka prywatności; bezpieczeństwo danych osobowych

XIX. Regulacje dotyczące obsługi przedsiębiorców

XX. Zmiany regulaminu

XXI. Dozwolony użytek

XXII. Informacje o zagrożeniach

XXIII. Odesłania

XXIV. Ograniczenia

XXV. Postanowienia końcowe

Paragraf I

Nomenklatura zastosowana w Regulaminie

Dzień roboczy - jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie konta

Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie

Klient/usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą

Kodeks cywilny - ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konto - usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez usługobiorcę; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym

Newsletter - usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym

Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.balickiczesci.pl

Sprzedawca; usługodawca -Firma

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

  Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą

Klient Z - oznaczenie, dotyczące klienta, który posiada wypełni zarejestrowane konto użytkownika sklepu internetowego

Klient N - oznaczenie, dotyczące klienta, który zdecyduje się na dokonanie jednorazowego zakupu, który nie wymaga utworzenia konta użytkownika, co związane jest również z dalszym ograniczonymi możliwościami użytkowania sklepu internetowego

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

Wskaźnik TWI (Trade Wear Index) - wskaźnik występuje w modelach opon i, za jego pomocą, wzrokowo bardzo łatwo da się ocenić czy opona kwalifikuje się już do wymiany. Zazwyczaj umieszcza się go w postaci nadlanego materiału pomiędzy kostkami bieżnika. Napis TWI jest ulokowany na powierzchni bocznej opony i wskazuje dokładne miejsce pomiarowe. Kontroli wysokości bieżnika można również dokonać w bardzo prosty sposób przy użyciu miernika głębokości bieżnika lub tradycyjnej suwmiarki

Paragraf II

Pierwotne warunki świadczonych usług

Za pośrednictwem sklepu internetowego kupujący otrzymuje możliwość zamawiania oferowanych artykułów korzystając z formularza internetowego, maila, telefonu.Wypełnienie formularza oraz przesłanie zamówienia skutkuje wiążącą ofertą. Zamówienie internetowe, mailowe, telefoniczne oraz złożone za pośrednictwem faksu mają taką samą moc prawną. Składając zamówienie, kupujący oświadcza w sposób wiążący, że akceptujecie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) i wyraża chęć nabycia zamawianych artykułów. Złożenie zamówienia potwierdzane elektronicznie lub telefonicznie; potwierdzenie to nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Umowa staje się skuteczna wraz z otrzymaniem przez kupującego zamówionych artykułów, najpóźniej po upływie przysługującego kupującego 14- dniowego okresu zwrotu.Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego (w zakładce "Polityka Prywatności").Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Paragraf III

Kreowanie konta Klienta Z - metodyka działania

Aby móc korzystać z możliwości dokonywania ciągłości zakupów, bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza danych zakupowych, konieczne jest, poprzez utworzenie konta użytkownika sklepu na odpowiedniej stronie sklepu internetowego, oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu i powiązanych z nim dokumentów. Założenie konta w sklepie jest darmowe. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podane w preambule regulaminu. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja. Rejestracje można dokonać w ramach składania zamówienia, jak również w każdym momencie. Po rejestracji zakładamy konto dla Użytkownika, które będzie mógł wykorzystać do zarządzania swoimi danymi, jak np. adres dostawy. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (ale nie np. rodziny lub małżeństwa), osoby prawne i spółki osobowe. Wymóg ten dotyczy również realizacji zamówień. W przypadku rejestracji spółki jako użytkownika, osoba dokonująca rejestracji gwarantuje, że jest upoważniona do reprezentowania spółki.Podczas rejestracji konta dla klienta nie będącego osobą fizyczną należy oprócz danych podstawowych, podać adres rozliczeniowy zgodny z wymogami obowiązującego prawa fiskalnego, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy rejestracji konta, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny. Przed ostatecznym złożeniem formularza rejestracyjnego zostanie wyświetlone podsumowanie wpisanych przez użytkownika danych. Błędy w danych można skorygować, klikając w przeglądarce przycisk Wstecz i zmieniając odpowiednie wpisy. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność informacji podawanych przez niego podczas rejestracji. W przypadku podania niepoprawnych lub niekompletnych informacji mamy prawo do wypowiedzenia i usunięcia konta bez uprzedzenia. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego i bezzwłocznego powiadomienia nas w przyszłości o wszelkich zmianach w danych podanych przez niego podczas rejestracji. Konto może zostać całkowicie zlikwidowane. Dane osobowe Użytkownika zostaną wtedy natychmiast usunięte, chyba że na podstawie przepisów ustawowych będziemy mieli możliwość lub obowiązek dalszego ich przechowywania. Dalsze szczegóły można znaleźć w paragrafie polityka prywatności.. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim danych dostępowych, w szczególności hasła. Jeśli mimo to osoby trzecie uzyskają dostęp do konta Użytkownika lub jeśli Użytkownik ma inne powody, aby przypuszczać, że na jego koncie doszło do nadużyć, musi nas o tym natychmiast poinformować i zmienić swoje dane dostępowe. Nie ma prawa do roszczeń o rejestrację i użytkowanie konta w sklepie internetowym. Użytkownik nie może zarejestrować się na stronie sklepu internetowego więcej niż raz.

Paragraf IV

Produkt- cześci nowe

Częścią nową, określany jest produkt nowy, pochodzący prosto od producenta, części nowe podzielone są na główne segmenty: części oryginalne tzw. OE, skrót od Original Equipment oznacza część oryginalną z logo producenta samochod, zgodną z odpowiednikiem części pierwotnie zamontowanej przy produkcji. Na część nową oryginalną, kupujący otrzymuje pełnowymiarową gwarancję, więcej informacji w paragrafie gwarancja producenta. Drugim segmentem części nowych, są części nowe zamienniki, które są całkowicie zgodne z danymi markami i modelami pojazdów. Zamienniki, które są w naszej ofercie zostały wyprodukowane na identycznych liniach produkcyjnych, co podzespoły i elementy zastosowane na pierwszy montaż podczas produkcji pojazdu. Są one częścią nową- przygotowaną do pierwszego montażu i użycia, posiadająca osobną gwarancję, więcej informacji w paragrafie gwarancja producenta.

Paragraf V

Produkt- części używane

Częścią używaną, określany jest produkt pochodzący z rynku wtórnego z demontażu pojazdu. Produkt taki uzyskany zostaje, również z regeneracji wymienionych części na nowe. Jest to produkt zgodny z poszukiwanym według wykazu części nowych zamontowanych w pojeździe. Na stronie sklepu oferowane są tylko wyłącznie części, które nie zostały wykluczone w zapisie załącznika do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr. 201, poz. 1666 i 1667). Nasze, części używane przechodzą bardzo szczegółową weryfikację i objęte są gwarancją zgodnie z paragrafem gwarancja.

Paragraf VI

Produkt- opony nowe

Jest to produkt nowy, nigdy nie używany. Zgodność produktu z Polską Normą PN-C94300-7, sprawia, iż jest to produkt pełnowartościowy. Zgodnie z przyjętymi normami kupieckimi opony takie mogą mieć pod 3 lata, jeśli są zgodnie z normami producenta przechowywane. Są to opony danego producenta światowego, z zachowaniem pełnego opisu standardu producenta, na produkt taki udzielana gwarancja wypełni przedstawiona jest w paragrafie gwarancja producenta.

Paragraf VII

Produkt- opony używane

Jest to używany, pochodzący z rynku wtórnego, który przechodzi test jakości, polegający na ocenie wizualnej. Na produkt taki udzielana jest gwarancja, zgodnie z zapisem w paragrafie gwarancja.

Paragraf VIII

Produkt- zakresy nieobjęte regulaminem.

Na stronie sklepu pojawić mogą, się usługi produkty nie objęte zapisami regulaminu co nie wyklucza ich z oferty sklepu. Oddzielne zapisy zasady świadczenia usług, sprzedaży produktu, mogą stanowić uzupełnienie niniejszego regulaminu. Jeśli stanowią uzupełnienie regulaminu a oferta jest czasowa, nie jest wymaga całościowa zmiana regulaminu a zapisy dotyczące, zostaną zawarte w formie załącznika do regulaminu umieszczonego w kategorii produktu/usługi. Zakup może, lecz nie musi wymagać akceptacji w/w załącznika.

Paragraf IX 

 Konkretyzacja koszyka zakupowego - Klient Z oraz Klient N

W zakresie konkretyzacji koszyka zakupowego, klient będąc na stronie sklepu, otrzymuje samodzielną możliwość wyboru produktów w celu ich późniejszego zakupu. Każda osoba, która przebywa na stronie sklepu, otrzymuje opcję przy każdym z oferowanych produktów, wybrania przycisku, umożliwiającego umieszczenie go w koszyku. Klient przechodząc do samego koszyka, otrzymuje opcję finalizacji koszyka. Proces zakupowy można wykonać jako osoba posiadająca konto klienta Klient Z, oraz osoba niezarejestrowana Klient N. Klient N dokonuje wypełnienia całości formularza zamówienia poprzez wpisanie wszystkich wymaganych danych, wybiera metodę dostawy jak i płatności a następnie finalizuje transakcję. Klient Z, dokonuje rejestracji na swoje konto w sklepie, jeśli nie wykonał tej czynności wcześniej, wybiera spośród zapisanych informacji na swoim koncie danych potrzebnych do realizacji zamówienia a następnie metody dostawy jak i płatności. Każdy klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia. Klient Z na swoim koncie klienta na bieżąco obserwować zmiany statutu swojej koszyka.

Paragraf X

Metody dostawy

Strona sklepu, umożliwia zakup z dokonaniem możliwości formy dostawy, każdorazowo cena dostawy określona zostaje przed pełną akceptacją zakupu wynikającą z konkretyzacji koszyka zakupowego.

Nasz firma oferuje następującemetody dostawy:

Przesyłka kurierska- opłacona,

Przesyłka kurierska- płatność przy odbiorze,

Odbiór osobisty w siedzibie firmy.

W momencie dokonania wybranej metody dostawy przy pomocy Przesyłki kurierskiej, użytkownik akceptuje, iż nasza firma uwolniona pozostaje z pewnych zapisów gwarancji, jeśli użytkownik nie dopełni obowiązku, opisanego w paragrafie rękojmia i reklamacja.

Paragraf XI

Metody płatności

Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy w banku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Trzcianie, nr rachunku: 81 85890006 0030 0783 7875 0001

płatność natychmiastową online

płatność kartą płatniczą

Płatności natychmiastowe on-line świadczone są przez operatora zewnętrznego firmę XXXX, po wyborze takiej formy płatności klient zostaje przekierowany na stronę operatora, gdzie zostaje przeprowadzony przez proces płatności, po którym następuje automatyczne przekierowanie na stronę sklepu. Z racji założeń paragrafu XXIII, proces płatności przez operatora, następuje w procesie odesłania do strony operatora, gdzie odpowiedzialność sklepu ani zapisu niniejszego regulaminu przestają obowiązywać do czasu automatycznego powrotu na stronę sklepu.

Paragraf XII

Umowa zakupowo-sprzedażowa- metodyka, tryb

Zawarcie umowy kupna produktu odbywa się w następujący sposób: aby rozpocząć proces składania zamówienia, należy najpierw umieścić żądany artykuł w koszyku, klikając odpowiedni przycisk. Zanim zamówienie towarów znajdujących się w koszyku zostanie ostatecznie złożone, cała zawartość zamówienia jest wyświetlana ponownie. Można wtedy jeszcze raz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu. Zamówienia są przez nas przechowywane po zawarciu umowy, ale opcja klienta N, nie ma do nich dostępu na stronie po złożeniu zamówienia. Dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie zamówienia przed kliknięciem przycisku „Kup teraz”. W przypadku metod płatności, które nie wymagają dokonania natychmiastowej płatności przez Użytkownika, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna, klikając przycisk „Kup teraz” na stronie koszyka. Umieszczenie produktów w sklepie internetowym nie jest jeszcze wiążącą ofertą zawarcia umowy. Wysyłamy mailowe potwierdzenie otrzymania zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem nie jest jeszcze akceptacją oferty Użytkownika. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest dopiero wraz z potwierdzeniem wysyłki. W przypadku zapłaty za złożone zamówienie przelewem SEPA (przelew wartości zakupu) na nasze konto bankowe (opcja płatności z góry), to wcześniejsze potwierdzenie zamówienia wysyłane drogą mailową jest równoznaczne z naszym oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, a nie potwierdzeniem wysyłki. W przypadku metod płatności, które wymagają dokonania natychmiastowej płatności przez Użytkownika (skorzystania z metody, opłaty przy udziale firmy zewnętrznej, obsługującej płatności), umowa obowiązuje już w momencie otrzymania przez sprzedającego wiadomości e-mail od operatora płatności o pozytywnym zaksięgowaniu płatności na jego koncie) Dane zamówienia można wydrukować natychmiast po jego złożeniu. Zmiany w zamówieniu są możliwe, zanim towar opuści magazyn lub zostanie przekazany firmie kurierskiej (tzn. przed nadaniem numeru przesyłki i wysłaniem potwierdzenia wysyłki drogą mailową). Nie narusza to ustawowych praw gwarancyjnych i prawa odstąpienia od umowy. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie z zastrzeżeniem przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (czasowe akcje marketingowo-promocyjne sklepu). Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

Paragraf XIII

Obligatio kupieckie

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania sklepu. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego, poprzedzonego stosowną informacją skierowaną do użytkowników za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej sklepu o zaprzestania świadczenia usługi w przypadku modernizacji technicznej sklepu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem ze sklepu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp dok. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane w sklepie przez użytkownika dane. W przypadku gdy usługodawca otrzyma informację o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje działanie konto do czasu wyjaśnienia sytuacji. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie sklepu, zawarte w opisach produktów, były jak najdokładniejsze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy mogące zaistnieć związane z oznaczeniem produktu, usługodawca dokonuje weryfikacji kodów produktów z zestawieniem kodów użytych w danym pojeździe.

Paragraf XIV

Reces klienta

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, termin wskazany w zdaniu pierwszym tego paragrafu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie musi zostać wysłane za pomocą tradycyjnej poczty. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w przypadku w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W przypadku towarów, których nie można wysłać zwykłą drogą pocztową (na przykład niepasujące do paczki części zapasowe) obowiązują następujące zasady: Za utratę wartości towaru odpowiada konsument, gdy ta utrata wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem związanego zwłaszcza z potrzebnym zbadaniem charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Dla towarów z dodatkowymi wymogami dla bezpieczeństwa transportu (akumulatory): po otrzymaniu produktu, który zawiera specjalne powiadomienie informujące o konieczności zachowania materiałów do jego spakowania w przypadku późniejszego zwrotu.Konsument zabezpiecza towar przed przesuwaniem się w opakowaniu zewnętrznym i przed przypadkowym uruchomieniem. Zaleca się użycie wypełniaczy do paczek, jak np. wypełniacze dostarczone przez sprzedającego lub gazetę, aby wypełnić pustą przestrzeń pomiędzy pudełkiem transportowym a towarem. Jeśli konsument użyje własnych wypełniaczy, zobowiązany jest do użytku rodzaju podlegającemu recyklingowi. Użycie wypełniaczy, które nie podlegają recyklingowi a utylizacja ich obciąży sprzedającego, sprzedający ma prawo do odliczenia kosztów utylizacji, lub odesłania na własny najtańszy koszt wypełniaczy do konsumenta. Uszkodzone materiały niebezpieczne, takie jak nieszczelne akumulatory, nie podlegają zwrotowi i powinny zostać zutylizowane w specjalistycznych zakładach recyklingu.

Paragraf XV

Rękojmia i reklamacja

1. Usługodawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (przedsiębiorców) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną. Umową sprzedaży objęte są używane produkty. Na stronach sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.

2. Przed odebraniem przesyłki kupujący powinien sprawdzić w obecności kuriera czy nie jest ona uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, wymagane jest spisanie w obecności kuriera protokół szkody (ma go przy sobie każdy kurier) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. Uszkodzony towar prosimy odesłać wraz z kopią otrzymanej faktury/paragonu i protokołem szkody sporządzonym z kurierem ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji. Rzetelnie spisany protokół będzie podstawą do reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić rozpatrzenie reklamacji. W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody istotne znaczenie ma niezwłoczne odesłanie uszkodzonej paczki koniecznie razem z oryginałem protokołu szkodowego, zaleca się odesłanie w oryginalnym opakowaniu, które dodatkowo zostanie zabezpieczone. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe zwrócimy pieniądze. 3. Oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

4. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. 5. Wymiana niepasujących części, jeżeli zakupione części nie pasują np. z powodu modyfikacji fabrycznych bądź wtórnych, a zostały poprawnie dobrane (przez naszych konsultantów, na podstawie wszystkich danych pojazdu i producenta części), prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie, towar może zostać do nas zwrócony lub wymieniony na inny tylko w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki. Tak szybko, jak to możliwe towar zostanie wymieniony na inny (pod warunkiem, że wymieniane części nie nosiły żadnych śladów użytkowania i posiadają oryginalne, nieuszkodzone opakowanie). W przypadku odesłania towaru bez odpowiedniego zabezpieczenia przed zniszczeniem oryginalnego opakowania części lub stwierdzenia śladów montażu wymienianej części, towar zostanie ponownie nadany na koszt odbiorcy przesyłką kurierską. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep dokona zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe, wskazane przez klienta za zakupione części lub akcesoria samochodowe, po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta. Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko pod warunkiem, że nie był on używany/montowany; w oryginalnym opakowaniu; niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Warunkiem uznania zwrotu jest załączenie, oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna, które stanowi wypełniony formularz zwrotu, znajdujący się na dole do pobrania. Koszty dostawy zwracanego, poprawnie dobranego towaru na podstawie oryginalnych katalogów producentów części pokrywa klient. Koszt odesłania zwracanych produktów nie podlega zwrotowi. W przypadku uzyskania zgody sklepu na warunkową zamianę dostarczonych towarów lub ich zwrot po terminie (po upływie 14 dni), sklep zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu.

Paragraf XVI

Gwarancja

W przypadku praw Użytkownika odnośnie wad fizycznych i prawnych mają zastosowanie przepisy ustawowe, o ile poniżej nie określono inaczej. W przypadku konsumentów prawa do gwarancji na towary używane - w ciągu 1 miesiąca od momentu przeniesienia ryzyka. W przypadku roszczenia gwarancyjnego użytkownik ma prawo dochodzić usunięcia wad lub dostawy towarów wolnych od wad (świadczenie uzupełniające) według własnego uznania. Jeżeli wybrany rodzaj świadczenia uzupełniającego wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, roszczenie ogranicza się do dostępnego rodzaju świadczenia uzupełniającego. Odpowiedzialność za wady używanych towarów jest wyłączona w stosunku do przedsiębiorców jako nabywców. Nie ma to zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub zamiaru. Wyłącznie w celu wyjaśnienia sklep pragnie zwrócić uwagę, że następujące okoliczności nie stanowią wady fizycznej, jeśli przyczyną wady jest: naturalne zużycie; brak troski lub niewłaściwe obchodzenie się z towarem; nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie; nieprawidłowy montaż, w szczególności jeśli zamówiona część nie pasuje do pojazdu; niestosowanie się do instrukcji obsługi; nieprawidłowa obsługa. Okres gwarancji na opony używane wynosi 30 dni od daty zakupu. Opony przed wysłaniem do klienta trafiają na serwis i dokładnie sprawdzane są przez doświadczoną kadrę wulkanizatorów. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy: produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, plomby bądź numery seryjne, które zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu, wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie), usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi. Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekazany do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.

Paragraf XVII

Gwarancja producenta

Jeśli istnieje specjalna gwarancja producenta, której można dodatkowo dochodzić, zostanie ona wskazana w opisie odpowiedniego produktu. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie danego produktu, a roszczenia są regulowane przez odpowiednie warunki gwarancji producenta i istnieją wyłącznie w stosunku do niego.

Paragraf XVIII

Polityka prywatności; bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora; w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w tutaj.(XXX)

Paragraf XIX

Regulacje dotyczące obsługi przedsiębiorców

Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie użytkowników nie będących konsumentami. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia konta klienta, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.  Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty dokonanych zakupów. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do użytkownika niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku użytkownika niebędącego konsumentem. Wszelkie spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

Paragraf XX

Zmiany regulaminu

Niniejszy Regulamin, może zostać przez usługodawcę zmieniony. O zmianach i terminach obowiązywania, Usługodawca poinformuje na stronie internetowej sklepu i/lub drogą elektroniczną. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej sklepu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian regulaminu, będą świadczone na dotychczasowych warunkach. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: XXXXXXX@XX.pl które będzie skutkować zakończeniem świadczenia Usługi i rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, usunięciem konta Klienta.

Paragraf XXI

Dozwolony użytek

Użytkownik ma prawo dostępu, przeglądania i korzystania z systemu sklepu wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług. Niedozwolone jest korzystania z sklepu poprzez zamieszczanie treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym. Przez treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności opinie naruszające obowiązujące przepisy prawa w tym prawa podmiotów trzecich. Za wszelkie umieszczone treści lub opinie odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia treści o charakterze bezprawnym.

Umieszczając treść, użytkownik udziela usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z tych treści przez czas nieoznaczony, w internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją sklepu, w tym do publicznego udostępniania tych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie, wszelkie modyfikacje, powielanie, redystrybucja, ponowna publikacja, przesyłanie, publikowanie lub inne wykorzystywanie sklepu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać wirusów ani podejmować działań, które mogłyby zakłócić lub zablokować należyte funkcjonowanie Systemu. W szczególności zobowiązuje się nie korzystać z narzędzi do eksploracji lub pobierania danych z systemu, z wyjątkiem wyszukiwarek internetowych (np. Google) i niekomercyjnych publicznych archiwów ( np. archive.org), które są zgodne z naszym plikiem robots.txt.

Paragraf XXII

Informacje o zagrożeniach

Pomimo stosowania odpowiednich systemów zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich, korzystanie z sklepu może się wiązać z potencjalnymi zagrożeniami. Zagrożenia, które powinny być brane pod uwagę to w szczególności: możliwość otrzymywania niezamówionej informacji handlowej, możliwość wysyłania fałszywych wiadomości elektronicznych, możliwość niedozwolonego podsłuchu lub wglądu w korespondencję, a także możliwość działania szkodliwego oprogramowania.

Paragraf XXIII

Odesłania

System sklepu może zawierać odesłania do stron internetowych innych podmiotów (dalej „Inne Witryny”), które nie są z usługodawcą w żaden sposób powiązane. Odwiedzając inne witryny użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania regulaminów tych innych podmiotów. Usługodawca zastrzega, że nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zawarte na innych witrynach

  Paragraf XXIV 

 Ograniczenia

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez osoby trzecie z naruszeniem przepisów prawa lub naruszeniem postanowień regulaminu. Usługodawca nie odpowiada za szkody za które zgodnie z prawem wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba trzecia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej.

Paragraf XXV

Postanowienia końcowe

 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Użytkownik będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczo. Nieważność poszczególnych postanowień nie ma wpływu na wiążący charakter pozostałych klauzul.


Używamy plików cookies.

Zamknij